Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Co CLP přináší ?

Oproti předešlému systému klasifikace, dle směrnice 67/548/EHS, nové nařízení bude přinášet některé změny a některá další rozšíření.

1) Nebezpečné fyzikální vlastnosti:

Dle nařízení dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností. Toto rozšíření nastalo z důvodů přiblížení k současnému předpisu pro ADR.

 

2)  Nebezpečné vlastnosti pro zdraví a životní prostředí:

 1. Akutní toxicita;
 2. Kožní žíravost / dráždivost;
 3. Vážné poškození očí / dráždivost;
 4. Senzibilizace dýchacích orgánů nebo kůže;
 5. Mutagenita pro zárodečné buňky;
 6. Karcinogenita;
 7. Toxicita pro reprodukci;
 8. Orgánová specifická systémová toxicita po jedné dávce;
 9. Orgánová specifická systémová toxicita po opakovaných dávkách;
 10. Nebezpečnost aspirací;
 11. Nebezpečný pro vodní organismy.

3) Označování dle CLP:

CLP stanovuje požadavky na systém označování látek a směsí:

 1. Výstražné symboly nebezpečnosti;
 2. Signální slova;
 3. Standardní věty o nebezpečnosti;
 4. Pokyn pro bezpečné zacházení;
 5. Označení výrobku;
 6. Informace o dodavateli.

Ad 1) Výstražný symbol nebezpečnosti:

    Dle nařízení CLP: „výstražným symbolem nebezpečnosti“ složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti.

    Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti.

    Výstražné symboly nebezpečnosti pro každou specifickou klasifikaci jsou uvedeny v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I nařízení.

    Pro přepravu by měly být použity výstražné symboly stanovené v předpisech ADR.

Ad 2) Signální slova:

Dle nařízení CLP: „signálním slovem“, slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím. Rozlišují se tyto dvě úrovně:

 • nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti;
 • varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

    Na štítku musí být uvedeno příslušné signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi.

    Signální slova pro každou specifickou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I nařízení.

    Použije-li se na štítku signální slovo „nebezpečí“, neuvádí se tam signální slovo „varování“.

 

Ad 3) Standardní věta o nebezpečnosti:

    Dle nařízení CLP: „standardní větou o nebezpečnosti“ věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti.

    Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi.

Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v částech 2 až 5 přílohy I nařízení.

 

Ad 4) Pokyn pro bezpečné zacházení:

    Dle nařízení CLP: „pokyny pro bezpečné zacházení“ věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování.

    Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení.
Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí z pokynů uvedených v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I nařízení, které uvádějí prvky označení pro každou třídu nebezpečnosti.

CLP používá 5 typů pokynů:

 • Hlavní;
 • Prevenci;
 • Reakci (v případě náhodného úniku nebo expozice);
 • Skladování;
 • Odstraňování.

Ad 5) a 6) Označení výrobku a informace o dodavateli.

Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem, který obsahuje tyto prvky:
a) jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele nebo dodavatelů;
b) jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení;
c) identifikátory výrobku (dle čl. 18 CLP);
d) popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti 
(dle čl. 19 CLP);
e) popřípadě signální slova 
(dle čl. 20 CLP);
f) popřípadě standardní věty o nebezpečnosti 
(dle čl. 21 CLP);
g) popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení
(dle čl. 22 CLP);
h) popřípadě část pro doplňující informace
(dle čl. 25 CLP).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode