Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Účel a oblast působení

Nařízení CLP stanovuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Jeho hlavním cílem je:

 • vytvoření jednotného mezinárodního systému, který zajistí vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí;
 • vypracování standardizovaného systému pro země, který nemají takovýto systém zaveden;
 • omezení testování látek na zvířatech snížením množství testování a hodnocení látek;
 • zajištění volného trhu.

Tedy účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek, směsí a předmětů prostřednictvím:

 • harmonizace kritérií pro klasifikaci látek a směsí a pravidel označování a balení nebezpečných látek a směsí;
 • stanovení seznamu látek s jejich harmonizovanými klasifikacemi a prvky označení;
 • uložení povinnosti:
 1. výrobcům, dovozcům a následným uživatelům klasifikovat látky a směsi uváděné na trh;
 2. dodavatelům označovat a balit látky a směsi uváděné na trh;
 3. výrobcům, výrobcům předmětů a dovozcům klasifikovat a oznámit látky, které nejsou uváděny na trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle nařízení REACH - nařízení (ES) č. 1907/2006.


Nařízení CLP se nevztahuje na:

 • radioaktivní látky;
 • látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu;
 • neizolované meziprodukty;
 • látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj;
 • na leteckou, námořní, silniční, železniční ani vnitrozemskou vodní přepravu nebezpečných věcí (s výjimkou odpadů).

Dále se toto nařízení se nevztahuje na látky a směsi, které jsou v konečném stavu a určeny konečnému spotřebiteli, v těchto
formách:

 • léčivé a veterinární léčivé přípravky;
 • kosmetické prostředky;
 • zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se používají v přímém fyzickém styku s lidským tělem;
 • potraviny nebo krmiva.

 

Příprava podniku na příchod nařízení CLP

    ECHA ve svých pokynech doporučuje všem dodavatelům látek nebo směsí:

 • vytvořit seznam látek a směsí ve společnosti, včetně seznamu látek obsažených v předmětech
 • vytvořit seznam svých dodavatelů a zákazníků, a zároveň shromáždit informace ohledně jejich způsobu používání látek;
 • posoudit, zda je zapotřebí vyškolit příslušné technické a řídící pracovníky v jejich společnosti;
 • sledovat internetové stránky příslušného vnitrostátního orgánu (v ČR CENIA) a stránky agentury (ECHA).

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode