Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Následní uživatelé

Následní uživatelé tvoří nejpočetnější skupinu. Mezi následné uživatele může patřit jakýkoli průmyslový uživatel chemických látek. Následné uživatele lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na zpracovatele a konečné spotřebitele. V každém případě, tzv. následný uživatel je taková osoba, která není výrobcem ani dovozcem. Může se například jednat o takovou společnost, která nakupuje registrované látky, a tyto látky pouze spolu mísí, aniž by došlo k chemické reakci a vzniku nové chemické látky. Upozorňujeme, že jedna společnost může vystupovat ve vícero rolích, např. jako dovozce, výrobce ale zároveň i jako následný uživatel. Pro každou z rolí je povinen plnit specifické požadavky nařízení REACH.

   Nejpodstatnější povinností následných uživatelů je jejich efektivní komunikace se svými dodavateli tak, aby docházelo k potřebné výměně informací. Zásadní je výměna informací potřených k posouzení nebezpečnosti látek a hodnocení rizik. Každý následný uživatel si musí uvědomit, že může používat danou chemickou látku pouze takovým způsobem, který je uveden v bezpečnostním listu (BL).  Je tedy na následném uživateli, aby maximálně spolupracoval se svými dodavateli a sdělil jim, dle předepsaného způsobu, jakým způsobem s danými látkami nakládá. Registrant získané informace zapracuje do zprávy o chemické bezpečnosti a pro daný způsob použití látky posoudí možná rizika.

    Následný uživatel se ale také může rozhodnout, že způsob svého použití bude držet v tajnosti, nebo se rozhodne, že látku bude používat mimo rámec podmínek popsaných ve scénářích expozice, které mu byly sděleny. V těchto případech bude muset provést posouzení chemické bezpečnosti svépomocí. Tato povinnost neplatí, pokud následný uživatel používá méně, než 1 tunu látky za rok (Zpráva o chemické bezpečnosti se vypracovává u látek nad 10t/r).

    Mimo zmíněná  fakta musí následný uživatel sám o sobě zvážit použití dané látky, identifikovat, používat a doporučit vhodná opatření pro řízení rizik. Ve vzácných případech může navrhnout další zkoušky, a to pokud se domnívá, že jsou potřebné pro doplnění zprávy o chemické bezpečnosti.

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode