Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Změny v ohlašování přes ISPOP 2020

I v letošním roce jsou změny ve vyplňování ohlašovacích formulářů. Většina změn vás asi ale moc nepotěší.

Odpady

Pozor na správnost údajů:

 • Předvyplnění daty z předchozího autorizovaného hlášení: Při zvolení volby předvyplnění se pro ohlašování za rok 2019 předvyplní všechna data z posledního autorizovaného hlášení kromě – množství odpadu, poznámky. Partneři se vyplní pouze do Seznamu partnerů. Je nutné provést kontrolu údajů o partnerovi tak, aby odpovídaly údajům k 31.12.2019.
 • Kontrola údajů na Listu č. 1 vůči číselníku RES (odkaz na RES ve formuláři F_ODP_PROD https://elwing.cenia.cz/flex/RES.html je nefunkční): Údaje IČO a IČZÚJ uváděné u subjektu (původce/oprávněná osoba/partner) je nutné do hlášení uvádět s platností k 31. 12. 2019 dle číselníku RES. Tyto údaje jsou při on-line kontrole a při odeslání formuláře kontrolovány s údaji v číselníku RES. V případě neshody s RES nebude hlášení odesláno/úspěšně systémem přijato.
 • Partneři v hlášení: Údaje uvedené u Partnera musí být platné k 31. 12. 2019 – tyto údaje jsou automaticky kontrolovány s číselníkem RES Registru Zařízení. Kontrolovanými údaji jsou u původce odpadů IČO existence v RES, u oprávněné osoby IČO, IČZ a adresa zařízení v Registru Zařízení.

Voda

Hlášení za ČOV: F_VOD_38 (Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu)

 • Od roku 2020 (za rok 2019) je v ISPOP nasazen nový formulář F_VOD_38 (místo původního F_VOD_38_4). Při stahování formuláře pro hlášení za rok 2019 je možné formulář předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení.
 • Plnění ohlašovací povinnosti přes ISPOP je od 1.1.2019 povinné jen u zdrojů znečištění s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m3/rok. Podlimitní zdroje mohou údaje ohlásit jiným způsobem (mail, pošta apod.) přímo na vodoprávní úřad.

Poplatkové přiznání za podzemní vody: F_VOD_PV (Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody)

 • Od 1.1.2019 se Státní fond životního prostředí (SFŽP) stal správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody.  Vzhledem k této změně byla od 2020 na ISPOP nasazena nová verze poplatkového přiznání. Nepříjemným důsledkem je to, že je nutné opět ručně vyplnit přílohu č. 1 k poplatkovému přiznání za zdroj odběru podzemní vody včetně přiložení scenu povolení. Dále, pokud zvolíte způsob stanovení hodnot odběru měřením, jsou pak povinná data o měřidle (stavy vodoměrů, ověření platnosti...).
 • Chyba ve formuláři F_VOD_PV: formulář obsahuje zatím drobné chyby - v některých případech (měsíční odběry pod 500m3) při kontrole vyskočí upozornění nezabraňující odeslání (Hodnota sloupce 5 (poplatek za odběr ze zdroje) v řádku 01 v tabulce 2.3 musí být roven součinu sloupců 3 a 4 (sl. 3 * sl. 4).). Přiznání lze ale i přes toto upozornění podat.

Poplatkové přiznání za odpadní vody: F_VOD_OV (Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

 • Od 1.1.2019 se SFŽP stal správcem poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Vzhledem k této změně byla od 2020 na ISPOP nasazena nová verze poplatkového přiznání. Nepříjemným důsledkem je to, že je nutné opět ručně vyplnit přílohu A k poplatkovému přiznání za zdroj znečišťování včetně přiložení scenu povolení.
 • Pozor! V bodě 3. (Výše poplatku za kalendářní rok za zdroj znečišťování) vyplňujte sloupec 3 (Dílčí základ poplatku předchozího roku kg/rok) jen v případě, že chcete uplatnit snížení poplatku (pak je nutné přiložit i dokument pro uznání slevy v důsledku realizace technického nebo technologického opatření s trvalým účinkem).

Ovzduší

Změny v souhrnné provozní evidenci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší (příloha č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Náležitosti souhrnné provozní evidence):

2. Údaje o provozovně

 • nově i Identifikační číslo provozovny (IRZ), bylo-li přiděleno (jen pokud máte relevantní IRZ provozovnu, tj. provozujete činnosti E-PRTR dle nařízení 166/2008 nebo dle přílohy zákona 25/2008 Sb.)
 • nově i Identifikátor PID zařízení IPPC, byl-li přidělen (jen pokud máte integrované povolení)

1.2. Souhrnná provozní evidence spalovacích stacionárních zdrojů a spaloven odpadů

 • nově i Datum uvedení do provozu (uvede se datum prvního uvedení spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW do provozu. Pokud není skutečné datum uvedení do provozu známo a zdroj byl uveden do provozu před 20. 12. 2018, uvede se datum 1. 1. 1900.)

Nový Věstník MŽP - nové číselníky a emisní faktory pro hlášení za ovzduší

 • Podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb. se k výpočtu použijí emisní faktory obsažené ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (11/2019). Výpočet se provede jako součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Použití emisních faktorů se týká zdrojů, u kterých není prováděno zjišťování emisí měřením, ale výpočtem.

 

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode