Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Novinky

21.07.2016 21:13

Prevence závažných havárií - posouzení objektu

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek (příloha č. 1 zákona 224/2015 Sb.), je povinna provést jeho posouzení. Posouzení se týká všech firem (přesněji všech právnických nebo...
01.02.2016 18:16

Povinné prohlídky kotlů do 300 kW se blíží!

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní...
15.06.2015 11:44

REACH: Změna nařízení z pohledu bezpečnostních listů

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení komise  (ES)2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení stanovuje, že bezpečnostní listy poskytnuté...
11.03.2015 15:06

Klasifikace látek a směsí od 1.6.2015 - dotazy

Dotaz: Bude po 1.6.2015 existovat nějaké přechodné období,ve kterém se budou tolerovat v bezp. listu uvedené klasifikace pro látky a směsi dle DPD a CLP vedle sebe v BL, než budou listy upraveny?  U látek není přechodné období, celá dosavadní platnost 453/2010  je přechodné období, už od...
18.01.2015 14:29

ISPOP 2015

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2015 V roce 2015 ohlašují údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona: č. 25/2008 Sb.,  o IRZ a ISPOP č. 201/2012 Sb., o ochraně...
13.01.2015 00:00

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití. Všechny tyto látky...

Od 1. června 2015 bude pro klasifikaci a označování látek i směsí před jejich uvedením na trh platit pouze nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). V souladu s nařízením CLP musí být označeny výrobky, včetně spotřebního zboží, jako jsou nátěrové hmoty nebo čisticí prostředky, stejně jako průmyslové směsi.

Agentura ECHA otevřela nové webové stránky propagující lhůtu pro označování směsí podle nařízení CLP v roce 2015  více zde

Novela zákona o odpadech

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 31. května 2013 zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlavním cílem přijatého zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem

 

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. č.169/2013 Sb., s vyznačením změn

 

Mezi hlavní změny patří:

 • Úpravy §2 (nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti) a § 3 (definice odpadu).
 • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií – následně bude zrušen Seznam nebezpečných odpadů v příslušné vyhlášce (č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) a ruší se příloha č. 5 zákona o odpadech.
 • V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
 • Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).
 • Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
 • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
 • Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP).
 • Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.
 • Nové § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.
 • Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.

Změny v evidenci:

 • vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě,
 • nově se budou zasílat informace o malých zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu podle § 33b odst. 1,
 • ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech (výjimkou jsou sběrné dvory provozované obcemi),
 • provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2 a podle § 33b odst. 1 zasílají údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení,
 • provozovatelé skládek jsou povinni zasílat nejen údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, ale rovněž o volné kapacitě skládky, a to příslušnému krajskému úřadu,
 • pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností se zavádí označení zařízení identifikačním číslem.

Přílohy:

 • ruší se přílohy č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek)
 • v příloze č. 9 – zohledňuje se změna týkající se zemin a jiných přírodních materiálů.

Účinnost:

Navrhovaná účinnost  - dnem 1. října 2013 s výjimkou

 • čl. I bodu 47 – použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků -  účinnost dnem 1. ledna 2015
 • čl. I bodu 57 –  nové povinnosti týkající se zpětného odběru pneumatik - dnem 1. ledna 2014
 • čl. I bodů 24, 58, až 67 a 104 – využití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence  -  dnem 1. října 2014.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode