Kvalitní poradenstské a obchodní služby

OBALY

Dříve v zákoně o obalech nebyl definován obalový prostředek, který specifikuje obal před jeho naplněním, a proto bylo nutné prázdné obaly od naplněných obalů rozlišit vymezením obalůbalených výrobků. V současnosti je však již v zákoně zakotvena definice obalového prostředku. Termín "balený výrobek" již postrádá svůj smysl a naopak může být matoucí. Proto je od 1.1.2021 zrušen ve všech ustanoveních, ve kterých je v zákoně obsažen.
 

Účelem zákona o obalech je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, Směrnice 2004/12/ES, kterou se mění směrnice 94/62/ES).

Zákon o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv. 

Zákon je primárně zaměřen na snižování množství odpadu z obalů, a to jednak snižováním množství obalů absolutně (stanovením požadavku minimalizace hmotnosti a objemu obalů) a jednak stanovením požadavků na složení obalů (zvýšení recyklovatelnosti a využitelnosti). Problematiku obalů řeší komplexně, plně v souladu s hierarchií nakládání s odpady:

  • předcházet vzniku odpadů a stanovit postupy pro snižování množství a škodlivosti odpadu z obalů,
  • opakovaně používat obaly a podporovat systém ekologicky šetrných vratných lahví na nápoje,
  • zajistit třídění a recyklaci odpadu z obalů,
  • a zajistit využití odpadu z obalů.

Zákon je postaven na principu sdílené odpovědnosti (povinnými osobami jsou ti, kdo uvádějí obaly jak na trh tak i do oběhu a část povinností padá i na dodavatele obalových prostředků). Mezi hlavní povinnosti plynoucí ze zákona patří:

  • § 3 Prevence: povinnost předcházet vzniku odpadů z obalů minimalizací hmotnosti a objemu obalů.
  • § 4 Podmínky uvádění obalů na trh: povinnost zajistit využitelnost (vhodnost pro využití) obalových odpadů (energeticky, recyklací nebo organickou recyklací. Část povinností je vyměřena i těm, kdo uvádějí na trh obalové prostředky.
  • § 10§ 12 Zpětný odběr a využití odpadů z obalů: platí princip sdílené odpovědnosti. Povinné osoby zajišťují zpětný odběr obalových odpadů od spotřebitelů. Zajišťují využití a recyklaci obalových odpadů ve stanoveném rozsahu.

Povinnosti podle § 10§ 12 mohou povinné osoby splnit uzavřením smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM a.s.) nebo přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu.

Kromě prováděcích právních předpisů hrají klíčovou roli pro plnění povinností plynoucích ze zákona také normy, na které se prováděcí právní předpisy odkazují.


Problematiku odpadů upravuje zákon č. 545/2020 Sb.

Kontakt

Ing. Radka Šprochová

R.Sprochova@seznam.cz

Aleje 445/69
725 28 Ostrava 28

odpady.kvalitne@seznam.cz
mobil.č. 603319985

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode