Kvalitní poradenstské a obchodní služby

ODPADY

V oblasti problematiky nakládání s odpady - komplexní poradenství a realizace využívání či odstraňování odpadů - pracuji již od ukončení vysoké školy. Znám pohled na danou problematiku, jak ze strany oprávněné osoby, tak ze strany zákazníka a proto můžu svým klientům nabídnout efektivní poradenství v souladu s legislativou, nesoucí také ekonomickouo úsporu.

Jak používat identifikační čísla provozoven (IČP)  ?

Od 1. července 2016 platí nová povinnost v průběžné evidenci odpadů uvádět také IČZ a IČP. Podrobnosti k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) řeší sdělení a metodický návod MŽP.

Identifikační číslo provozovny (IČP) slouží k identifikaci provozovny subjektu.

Identifikační číslo provozovny přiděluje provozovně příslušný živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění.

Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, potom si subjekt může IČP sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP".

IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení adresy provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu.

Základní pravidla pro vytvoření interního IČP:

 • Číslo může mít maximálně 12 znaků.
 • Číslo může obsahovat číslice i písmena.
 • Číslo provozovny se nesmí podobat číslu zařízení (IČZ), tedy nesmí začínat písmeny CZ.
 • Číslo provozovny nesmí být rovno 0, nesmí jít ani o řetězec tvořený nulami.
 • Za základ čísla lze vzít IČO subjektu a za ním doplnit číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5.....až na maximální počet 12 znaků IČP.

Návod pro používání IČP:

 • Pro účely zákona o odpadech je IČP nositelem informace o adrese provozovny (ne o činnosti).
 • Pokud má subjekt na jedné adrese více provozoven podle RŽP (dvě a více činností na stejné adrese) může použít libovolné IČP, tedy číslo přidělené k adrese provozovny.
 • Převzaté číslo z RŽP nebo jednou interně zvolené IČP nemůže být měněno v průběhu kalendářního roku.
 • IČP lze případně změnit od nového kalendářního roku (od 1. ledna).
 • Jednou zvolené IČP lze používat i nadále, i když bylo mezitím přiděleno IČP v RŽP.
 • IČP (z RŽP nebo zvolené) se používá pro identifikaci adresy provozovny při vystavování dokladů, v průběžné evidenci odpadů a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady (jak v roli ohlašovatele, tak v roli partnerského subjektu).
 • Pro identifikaci provozovny v místě sídla se rovněž použije přidělené IČP z RŽP nebo zvolené interní číslo, s tím že platí základní pravidla pro vytvoření interního IČP.
 • Pro identifikaci zařízení k nakládání s odpady se používá pouze identifikační číslo zařízení (IČZ). Pokud původci na stejné adrese vzniká odpad a tento vznik odpadu nesouvisí s provozem zařízení, ke kterému je přiděleno IČZ, pak se v hlášení o produkci a nakládání s odpady původce identifikujte pomocí IČP.
 • V případě obce platí stejná pravidla jako u jiných subjektů. Pokud obec nedisponuje přiděleným IČP z RŽP, pak si zvolí interní číslo provozovny s tím, že platí základní pravidla pro vytvoření interního IČP.
 • Obec může podat hlášení o produkci a nakládání s odpady za „provozovnu v sídle", v tomto případě ale zvolené interní číslo provozovny nesmí být rovno 0.
 • Pokud je původce se svým odpadem zapojen do obecního systému sběru komunálních odpadů, pak v rámci evidence uvede jako partnera danou obec a její IČP z RŽP nebo její interní IČP. Pokud původce tyto odpady předává přímo do zařízení, které provozuje obec a toto zařízení má přiděleno IČZ, pak v rámci evidence uvede jako partnera IČZ tohoto zařízení.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode