Kvalitní poradenstské a obchodní služby

ODPADY

V oblasti problematiky nakládání s odpady - komplexní poradenství a realizace využívání či odstraňování odpadů - pracuji již od ukončení vysoké školy. Znám pohled na danou problematiku, jak ze strany oprávněné osoby, tak ze strany zákazníka a proto můžu svým klientům nabídnout efektivní poradenství v souladu s legislativou, nesoucí také ekonomickouo úsporu.

Katalog odpadů stanovuje vyhláška č. 93/2016 Sb.

Do 31.12.2021 se odpady zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. Podle nové vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů se odpadu ke druhu odpadů zařazují až od 1.1.2024 !

Ke stažení zde

Odpady

Problematiku odpadů upravuje zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o odpadech").

Účel a předmět úpravy, působnost zákona (§ 1-2):

Účelem zákona o odpadech je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství stanovených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a umožněn přechod k oběhovému hospodářství.

Zákon o odpadech se nevztahuje na

 1. emise látek znečišťujících ovzduší,
 2. radioaktivní odpady,
 3. výbušniny, střelivo a munici,
 4. exkrementy, slámu a jiné přírodní látky ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které
  • nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (příloha III evropské směrnice 2008/98/ES o odpadech; viz příloha B3 knihy) a
  • využívají se v zemědělství nebo lesnictví v souladu se zákonem o hnojivech nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí a neohrožují zdraví lidí,
 5. nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen,
 6. sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (příloha B3), a
 7. půdu in situ, včetně nevytěžené kontaminované zeminy a staveb spojených se zemí pevným základem.

V rozsahu, v jakém nakládání s nimi upravují jiné právní předpisy, jsou z působnosti tohoto zákona vyjmuty

 1. odpadní vody,
 2. těžební odpad,
 3. léčiva, návykové látky, přípravky obsahující návykové látky a prekursory drog,
 4. mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat, která jsou odstraněna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009,
 5. vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty (nařízení EU č. 1069/2009), s výjimkou vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených ke spalování nebo skládkování nebo k využití v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování,
 6. látky, které jsou určeny k použití jako krmné suroviny podle čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 a které nejsou tvořeny vedlejšími produkty živočišného původu a neobsahují je, a
 7. výrobky s ukončenou životností.

Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech:

 • 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode