Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Rozdíl mezi Soustřeďováním odpadů  a skladováním odpadů

  Nová legislativa zpřísnila pravidla pro skladování odpadů. Je tedy nezbytné vědět, kdy jde o shromažďování a kdy už o přísnější skladování odpadů !!!
 

Soustřeďováním odpadu se rozumí

  1. soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě shromažďování nepřesáhne dobu 1 roku,
  2. soustřeďování ostatních odpadů, kdy je na shromažďovací místo původcem odpadu přepraven ostatní odpad, který vznikl na jednom místě mimo provozovnu původce odpadu v množství nejvýše 20 tun, pokud je přepraven neprodleně po jeho vzniku do vhodné provozovny původce odpadu,
  3. soustřeďování odpadu na místech určených obcí podle § 59 odst. 2 a 5, nebo
  4. soustřeďování odpadu v rámci činnosti Ministerstva obrany nebo jím zřízené příspěvkové organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky i v případě, že je odpad přepraven do jejich jiné provozovny, než v které vznikl.

Soustřeďováním odpadů (§ 30)

Každý smí soustřeďovat odpady pouze za splnění technických podmínek, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví lidí, stanovených vyhláškou č. 273/2021 Sb. v § 5 (od 2023, do té doby dle § 5 vyhl. 383/2001 Sb.).

Nebezpečné odpady musí být soustřeďovány odděleně (tj. už nelze získat souhlas k upuštění od třídění pro NO. NO nemusí být soustřeďovány odděleně, jen pokud jsou splněny podmínky podle § 72 odst. 2 (tj. pokud to umožňuje povolení provozu zařízení).

Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení příslušného správního orgánu (KÚ pro zařízení, jinak ORP) k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. Veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se zařazuje jako jeden druh odpadu. Pozor, "staré" souhlasy k netřídění OO platí jen do 31.12.2022, pokud neskončí jejich platnost dříve.

 

 

Skladováním odpadu se rozumí

uložení odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejdéle 1 roku před jejich odstraněním nebo po dobu nejdéle 3 let před jejich využitím.

Pokud skladujete, tak nově už jen v oznámeném nebo dokonce v povoleném skladu

Sklad na oznámení KÚ

Zařízení (§ 21/3) k skladování odpadu vymezené v příloze č. 4 zákona (tj. sklad odpadů, které vznikly při činnosti jeho provozovatele. V zařízení smí být skladovány pouze ostatní odpady. Maximální okamžitá kapacita zařízení smí být nejvýše 100 t.musí být ohlášeno dle § 95/1 za účel přidělení identifikačního čísla zařízení (IČZ) prostřednictvím formuláře F_ODP_ZARIZENI_541_2020 přes ISPOP.

Sklad na povolení KÚ

Pokud chcete skladovat nebezpečné odpady, nebo odpady ostatní nad kapacitu 100 t, pak je nutné povolení KÚ: Zařízení (§ 21/2) ke skladování odpadu musí mít povolení provozu zařízení vydaného krajským úřadem (žádost dle přílohy č. 3 zákona, požadavky na zařízení jsou v § 3 vyhl. 273/2021 Sb.). Taktéž je nutné ohlášení skladu prostřednictvím formuláře F_ODP_ZARIZENI_541_2020 přes ISPOP.

Do konce roku 2021 lze sklady odpadů provozovat podle původního zákona č. 185/2001 Sb., tj. sice bez povolení/oznámení na KÚ, ale i tak jen v zařízení k tomou určeném a podle provozního řádu dle vyhl. 383/2001 Sb.

Skladování odpadů (§ 31)

Provozovatel zařízení smí provádět skladování odpadu pouze

  1. v zařízení ke skladování odpadu, které se nachází na pozemku určeném k tomuto účelu územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo ve stavbě určené k tomuto účelu využití kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání nebo kolaudačním souhlasem nebo povolením stavby, není-li vyžadována kolaudace podle stavebního zákona, a
  2. je-li zařízení ke skladování odpadu provozováno v souladu s technickými podmínkami, které zajistí ochranu životního prostředí a zdraví lidí, stanovenými vyhláškou o podrobnostech.
Odpad určený k odstranění smí být skladován nejvýše po dobu 1 roku. Odpad určený k využití smí být skladován po dobu nejvýše 3 let. V případě uložení odpadu v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu mimo technologii zpracování odpadu se nejedná o skladování odpadu, pokud doba uložení odpadu v zařízení nepřesáhne 9 měsíců.

 

Pozor na převozy odpadů:

Z výše uvedených definic vyplývá, že pokud už nejde o shromažďování odpadu, jde o skladování. V praxi to může být nejčastěji případ, kdy z jedné provozovny (nebo místa mimo provozovnu, např. ze stavby či servisu u zákazníka) si původce převeze odpad do své jiné provozovny. Protože v tomto případě nejde o soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku (vznikl někde jinde), jde už o skladování odpadu!


 


 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode