Kvalitní poradenstské a obchodní služby

Služby

Seznam činností, které vykonávám na základě smlouvy pro objednatele (původce odpadu ):

 • environmentální a ekologické poradenství, servis systému řízení environmentálního managementu,
 • posouzení objektu dle Zákona č. 224/20015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • expertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí zejména při řešení komplexního odpadového hospodářství a zásad manipulace s chemickými látkami v rámci činnosti objednatele,
 • zastupování společnosti objednatele při jednáních s orgány státní správy na základě plné moci vystavené jednateli společnosti, zejména při jejich kontrolní činnosti, v rámci vedených správních řízení apod.,
 • poradenství se zaměřením na zjištění skutečného stavu dodržování požadavků právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zdokumentování a vypracování opatření k odstranění případných nedostatků,
 • zavedení systému hospodaření s odpady, návrh řešení nakládání s odpady, manipulace, shromažďování, organizace sběru a svozu (kategorizace odpadů, označení sběrných nádob),
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů,
 • dohled nad vedením agendy průběžné evidence odpadů a nad vypracováním hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok,
 • vložení hlášení do systému ISPOP
 • zpracování základního popisu odpadu (ZPO),
 • návrh značení, vybavení OOPP a opatření proti náhodnému úniku chemických látek,
 • metodický dohled nad vedením, aktualizací a kompletací bezpečnostních listů,
 • zpracování vzorových pravidel  pro nakládání s nejčastěji používanými chemickými látkami,
 • školení zaměstnanců objednatele
 • označení sběrných míst a nádob
 • zpracování  ekologické újmy 
 • vypracování havarijního plánu
 • provádění měsíčních interních kontrol, proškolení zaměstnanců ( prevence – odstranění chyb při nakládání s odpady )   
 • vzorkování odpadů  pro analýzy včetně posouzení  u akreditovaných laboratoří

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode